beerboforever

กฏหมายที่ควรรู้

Posted on: กุมภาพันธ์ 21, 2012

การเป็นพยานในศาล
เมื่อคุุณอยู่ในเหตุการณ์ในคดีหนึ่ง หรือ อาจไม่อยู่ในเหตุการณ์
แต่มีผู้อ้างคุณเป็นพยาน
คุณจะต้องไปเป็นพยานในศาลตามข้อบังคับของกฏหมาย
กฏหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะรู้ไว้บ้างพยานบุคคลที่จะต้องไปสืบพยานในศาลมีอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือ

1.พยานที่คู่ความนำไปเอง หรือ ที่เรียกว่า  “พยาน”
2.พยานที่ศาลมีหมายเรียกไป หรือ เรียกว่า “พยานหมาย

พยานทั้งสองกรณีต้องปฏิบัติดังนี้คือ

1.  ตรวจหมายเสียก่อน 

เมื่อได้รับหมายเรียกให้เป็นพยาน ต้องตรวจดูในหมายนั้น
เป็นหมายของศาลอะไร  อยู่ที่ไหน  ต้องตรวจดูว่าให้พยานไปเบิกความในวัีน เดือน ปีอะไร
ปกติศาลจะนัดเวลา 09.00 น. หรือ 13.30 น.

2. ไปศาลตามวันเวลานัด

2.1  พยานได้รับหมายศาลแล้ว  มีความจำเป็นไม่อาจไปศาลได้
การขัดขืนไม่ไปศาลอาจถูกศาลออกหมายจับไปกักขังไว้จนกว่าจะเบิกความต่อศาล
นอกจากนั้นยังเป็นความผิดตาม ประมวลกฏหมายอาญาอีกด้วย  พยานควรไปถึงศาลให้ตรงตามนัด
หากไปไม่ตรงเวลาศาลอาจเลื่อนการสืบพยานและอาจต้องไปศาลใหม่

2.2  เมื่อไปถึงศาลแล้ว  ควรนำหมายเรียกนั้นไปสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หรือตรวจดูจากบัญชีนัดความที่ศาลติดประกาศไว้หน้าอาคารศาลว่า
คดีที่จะต้องเบิกความเป็นพยานนั้น ศาลจะออกพิจารณาที่ห้องพิจารณาเลขที่เท่าไร
แล้วไปรอที่ห้องพิจารณานั้น เพื่อคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหรือ
เจ้าหน้าที่ศาลจะได้ทราบว่า พยานได้มาแล้ว

2.3  พยานคนใดจะเบิกความก่อนหลัง สุดแล้วแต่ศาลหรือคู่ความฝ่ายอ้าง
พยานที่ยังไม่ได้เบิกความจะต้องรอนอกห้องพิจารณาหรือที่ห้องพักพยาน

3.  การปฏิญาณ

หรือสาบานตนก่อนเบิกความพยานจะต้องปฏิญาณหรือสาบานตนตามลักธิศาสนา  เว้นแต่

3.1  บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือหย่อนความรู้สึกผิดชอบ

3.2  ภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา

3.3  บุคคลที่คู่ความตกลงกันว่า  ไม่ต้องปฏิญาณหรือสาบาน  สำหรับพระภิกษุสามเณรนั้น
จะไม่ไปศาล หรือไปแล้วไม่เบิกความเลยก็ได้  ส่วนพยานอื่นหากขัดขืนคำสั่งศาลที่ให้ปฏิญาน
หรือให้เบิกความ มีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา

4.  การถามพยาน

เมืื่อปฏิญานหรือสาบานแล้วพยานจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับ
ชื่อ อายุ ที่อยู่ และความเกี่ยวพัน
ระหว่างพยานและคู่ความ  จากนั้นคู่ความหรือทนายความฝ่ายที่อ้างพยานมา
ศาลจะถามเรื่องราวจากพยาน เมื่อฝ่ายที่อ้างถามพยานเสร็จแล้ว
คู่ความหรือทนายความอีกฝ่ายอาจจะถามค้านพยาน
อีกครั้งหนึ่ง  กฏหมายห้ามมิให้ถามพยานด้วยคำถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี
หรือคำถามที่อาจทำให้พยานหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ บุคคลภายนอกต้องรับโทษทางอาญา
หรือเป็นคำถามที่เป็นการหมิ่นประมาทพยาน  หากมีคำถามเช่นว่านี้ศาลจะเตือน
ให้พยานรู้ตัวก่อนหรืออาจห้ามใช้คำถามเช่นนั้น

5.  การเบิกความ

การเบิกความ  ศาลอาจจะให้พยานเบิกความโดยวิธีเล่าเรื่องตามที่ตนได้รู้ได้เห็น
หรือได้ยินมาโดยตรงเท่านั้นและจะต้่องเบิกความด้วยวาจา
ห้ามอ่านข้อความหรือจดหรือเขียนมา
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ

6.  เลื่อนการสืบพยาน

ในกรณีที่มีการเลื่อนสืบพยานไป  ศาลอาจสั่งให้พยานลงชื่อรับทราบวันนัดครั้งต่อไปไว้
กรณีเช่นนี้ต้องบันทึกจดจำไว้ให้ดี  เพราะศาลจะไม่ออกหมายเรียกไปอีก
และจะถือเสมือนว่าพยานได้รับหมายเรียกในนัดต่อไปแล้ว

7.  ค่าพาหนะและค่าป่วยการพยาน

ในคดีแพ่งพยานที่มาศาลตามหมายเรียก  ศาลจะกำหนดค่าป่วยการพยาน
ตามรายได้และฐานะของพยานแต่ไม่เกินวันละ 150 บาท กับค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่า
ที่พักของพยานที่เสียไปด้วยตามสมควร
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์  ศาลมีอำนาจสั่งให้โจทก์เสียสค่าพาหนะ
แก่พยานโจทก์ตามที่ได้เสียไปจริงไม่เกินสมควร  ในคดีอาญาที่ราฏร์เป็นโจทก์
โจทก์จะต้องเสียค่าพาหนะให้แก่พยานโจทก์เท่าที่เสียไปจริงตามสมควร

ความผิดอาญา

การขัดหมายเรียกของศาลไม่ไปให้ถ้อยคำหรือเบิกความเป็นพยาน
มีความผิดตามประมวลกฏมายอาญามาตรา 170ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

การเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล  ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี
มีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 177 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เป็นไงครับได้ความรู้พอสมควรสำหรับการเป็นพยานศาล
อ้อ..ขอเสริมอีกสักนิดน๊ะครับ กรณีตาม
ข้่อ 2.1 นั้นหากว่าท่านไม่พร้อมที่จะไปเป็นพยาน อาจเจ็บป่วย
หรือ อาจมีธุรกิจสำคัญจำเป็นต้องเลือนการเป็นพยานออกไปจากกำหนดกรณีนี้
ถ้าหากท่านเป็นพยานฝ่ายจำเลย ท่านต้องทำบันทึก
แจ้งให้ญาติของจำเลยหรือทนายฝ่ายจำเลยทราบล่วงหน้าแต่หากท่าน
เป็นพยานฝ่ายโจทก์ หรือที่อัยการเป็นโจทก์ (ที่พนักงานสอบสวนตำรวจมาสอบท่านเป็นพยาน)
ท่านจะต้องแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบพร้อมทั้งทำบันทึกเหตุขัดข้อง
เพื่อว่าตำรวจจะได้นำไปให้อัยการขอเลือนการสืบพยานออกไป

พยานบางท่านอาจได้รับหมายเรียกจากศาลให้เป็นพยานหลังจาก
คดีล่วงเลยมาเป็นปี ๆ แล้ว อีกทั้งตำรวจคนสอบสวนก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว
กรณีเช่้นนี้ท่านจะไปดูคำให้การของท่านจากกากสำนวนของตำรวจก็ไม่ได้
ท่านจะต้องไปพบอัยการที่สำนักงานอัยการก่อนเวลา
สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสำนักอัยการว่า ใครเป็นเจ้าของ
สำนวนตามหมายเรียกของศาลให้เรามาเป็นพยานศาลในวันนี้ เจ้าหน้าที่
ก็จะเปิดรายการและแนะนำให้เราไปพบอัยการผู้นั้นเพื่ออ่านคำให้การของเราเพื่อให้
จำได้ก่อนที่จะเข้าห้องพิจารณาคดี  หรือหากเป็นกรณี ขอเลือนตาม
ข้อ 2.1 ก็ให้ไปพบก่อนล่วงหน้าสักวันสองวันเพื่อทำบันทึกให้อัยการ
ไปแถลงต่อศาลขอเลือนการเป็นพยานศาลของเรา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: